V školskom roku 2019/2020 boli do 1. ročníka ZŠ prijatí títo žiaci:

 1. Paulína Hurbanová
 2. Nina Keszocze
 3. Leo Vičan

 V školskom roku 2018/2019 boli do prvého ročníka ZŠ prijatí títo žiaci: 

 1. Sebastián Dešť
 2. Stanislav Jekel
 3. Juraj Kovár
 4. Anna Londáková
 5. Lucia Válková

 V školskom roku 2017/2018 boli do prvého ročníka ZŠ prijatí títo žiaci: 

 1. Martin Kondla
 2. Jakub Kovár
 3. Alexander Vittek

 

 V školskom roku 2016/2017 boli do prvého ročníka ZŠ prijatí títo žiaci: 

  1. Filip Keszöcze
 2. Katarína Mrkvová
 3. Kristián Strasser
 4. Samuel Varga
 5. Šimon Petrík

V školskom roku 2015/2016 boli do prvého ročníka ZŠ prijatí títo žiaci:

 1. Soňa Chudá

 2. Jozef Londák

 3. Richard Roman

 4. Aneta Válková

 5. Šimon Záviš

Je Vaše dieťa pripravené na školu?

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia "hier" do obdobia "povinností". Je to však obdobie zvýšenej záťaže aj pre rodičov.
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica-dosiahnutie 6. roku má v našom školstve dlhodobú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka, je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka.
Povinnosťou rodičov je prihlásiť dieťa do základnej školy.

Spoločenské predpoklady dieťaťa

-je obľúbené v kolektíve
-uznáva dospelú autoritu
-nezaujme agresívny postoj, keď musí čeliť problémom
-vie sa rozdeliť s ostatnými
-je ochotné pomáhať doma i v škole, je schopné plniť jednoduché úlohy
-je spokojné keď sa hrá v skupine kamarátov
-je ochotné zapojiť sa do nových činností
-je pozorné, počúva, je schopné riadiť sa jednoduchými pokynmi
-vie sa primerane rýchlo obliecť, použiť WC so všetkými hygienickými požiadavkami

 Fyzické predpoklady

-vie si zapnúť gombíky, zips a zaviazať topánky
-vie strihať nožnicami
-vie chytiť a hodiť loptu

Psychické predpoklady

-vie hovoriť o nedávnej udalosti s určitým stupňom plynulosti
-vie sa odlúčiť od rodičov
-dokáže sa prispôsobiť novému prostrediu
-vie prekonať drobné neúspechy a prekážky
-počúva príbeh bez hlučných prejavov
-rozozná farby a pozná ich názvy
-vie ako sa volá, orientuje sa vo svojej rodine
-pozná adresu bydliska
-správne vyslovuje, tvorí plynulé vety
-pozná krátku riekanku a pesničku
-s pomocou názoru sčíta a odčíta do päť
-orientuje sa v priestore
-vie kde je vpravo, vľavo, hore, dole
-zaujíma sa o knihy, prejavuje túžbu po čítaní
-zapája sa do hier s rovesníkmi

Reč dieťaťa

-reč by mala byť čistá
-dieťa by nemalo mať väčšie problémy s výslovnosťou niektorých hlások
-odpovedá na jednoduché otázky
-rozsah slovnej zásoby je asi 2500-3000 slov

Spolupráca rodiny a školy

-jednotná výchova rodiny a školy
-každodenný rozhovor o školskej práci
-dôsledná kontrola pomôcok
-dohľad pri písaní domácich úloh
-pravidelné konzultácie s triednym učiteľom
-dôvera, spoločný postup pri výchove

V školskom roku 2019/2020  budú mať všetci  žiaci  našej školy všetky pomôcky na celý školský rok hradené školou.

Rodičia pripravia deťom:

-školskú tašku
-peračník
-obaly na knihy pre 1. - 4. ročník
-pastelky
-prezuvky, vešiak
-telocvičný úbor
-malý uterák, toaletný papier, hygienické vreckovky, tekuté mydlo

Prajem všetkým budúcim prvákom šťastný vstup do školy, veľa spokojnosti a úspechov v štúdiu.

PaedDr. Mgr. Viera Provazníková, riaditeľka školy