Pedagogickí zamestnanci školy

      PaedDr. Mgr. Viera Provazníková

    Riaditeľka ZŠ Plavecký Mikuláš s 30 ročnou praxou. Absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, študijný odbor: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie základnej školy, vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ZŠ v špecializácii pedagogika, t.č. triedna učiteľka v 1. a 3. ročníku.
Získala osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške /prvá astestácia/, o II. kvalifikačnej skúške /druhá atestácia/, o príprave vedúcich pedagogických pracovníkov, doplnené o funkčné inovačné vzdelávanie, o priebežnom vzdelávaní - Etická výchova pre I. stupeň ZŠ, osvedčenie o  priebežnom vzdelávaní -Základy Wordu a Excelu, osvedčenie o využití informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa, osvedčenie o priebežnom vzdelávaní - Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy, osvedčenie o priebežnom vzdelávaní - Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch.
Absolvovala kontinuálne vzdelávanie - špecializačné v rámci projektu: "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách."  Realizátorom projektu bol Ústav informácií a prognóz školstva. 
V súčasnej dobe absolvuje Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov. Realizátorom je Metodicko - pedagogické centrum Ševčenkova Bratislava.

 

    Mgr. Iveta Konyariková 

    Učiteľka ZŠ Plavecký Mikuláš s 27 ročnou praxou. Absolvovala Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, študijný odbor: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie základnej školy, t.č. je triedna učiteľka v 2. a 4. ročníku.
Získala osvedčenie o priebežnom vzdelávaní - Základy Wordu a Excelu. Absolvovala kontinuálne vzdelávanie - špecializačné v rámci projektu: "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách." Realizátorom projektu bol Ústav informácií a prognóz školstva,

Atestačné vzdelávanie v Metodicko - pedagogickom centre v Bratislave. Realizácia v r. 2013/2014.
Získala osvedčenie o priebežnom vzdelávaní Etická výchova pre primárne vzdelávanie a Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní.