Školský poriadok v ŠKD

 

Školský poriadok školského klubu detí


 

Základná škola Plavecký Mikuláš


 

 1. Riadenie a organizácia školského klubu detí


 

 1. Školský klub detí /ďalej len ŠKD/ riadi riaditeľ školy.

 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ.

 3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

 4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 10 a najviac 30 trvale dochádzajúcich žiakov.


 

 1. Prevádzka v ŠKD


 

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11.40 hod. do 16.00 hod.

 2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 10 detí.

 3. Celkový týždenný pracovný čas vychovávateľky je 27 hodín a tvorí ho výchovno-vzdelávacia činnosť v oddelení ŠKD . V prípade potreby si dopĺňa úväzok formou vyučovania výchovných predmetov na I. stupni ZŠ.

   

   

  III. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.

 2. Za úroveň výchovno-vzdelávacej práce v oddelení ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

 3. V oblasti rekreačného charakteru-vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu.

 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy a formou didaktických hier si opakujú a utvrdzujú učivo.

 5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa využívajú aj špeciálne učebne, ihriská a iné objekty školy.

 6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie. Žiaci prichádzajú do jedálne organizovane s vychovávateľkou, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda všetky deti odchádzajú z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.


 

 1. Dochádzka žiakov


 

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe písomnej prihlášky /zápisný lístok/, kde zákonný zástupca uvedie čas a spôsob odchodu. Zmeny v dochádzke a v spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.

 2. Vychovávateľka mimoriadne uvoľní žiaka zo ŠKD len na základe písomného /osobného/ oznámenia zákonného zástupcu žiaka.

 

V. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov


 

 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

 2. Počas popoludňajšieho vyučovania si vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti.

 3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

 4. Pri činnostiach organizovaných mimo objekt školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.

 5. V prípade úrazu poskytne vych. prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, rodičom žiaka a napíše o ňom záznam. Ak zistí u žiaka nevoľnosť, teplotu upovedomí o tom rodičov.

 6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

 7. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezúvky.


 

 1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD


 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Mikuláši na základe ust.§ 6 ods. 1 a ust.§11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust.§ 28 ods. 5, §49 ods. 2 §114 ods. 6 §116 ods. 6 §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008:

  O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

  Výška príspevku je 7,00 EUR.

  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet: 9021182/0200 vedený vo VÚB Senica.

  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva: zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. O životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa môže riaditeľ školy znížiť alebo odpustiť príspevok za dieťa podľa §2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. O životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 2. Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD hradí zákonný zástupca.

 3. Poplatok sa hradí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

 4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

 5. Spôsob úhrady je nasledovný: vychovávateľka odovzdá poštovú poukážku zákonnému zástupcovi, ktorý ju následne uhradí a ústrižok o zaplatení odovzdá naspäť do ŠKD.

   


 

Vnútorný poriadok nadobúda platnosť 01. 01. 2009