História školy

 

Takzvanou „Schulfusiou“ bola v obci v roku 1856 zriadená škola.

Do tunajšej školy dochádzali aj deti z Plaveckého Podhradia. Vyučovalo sa v jednej triede.

Školopovinných detí bolo 120. Školská dochádzka však nebola povinná. V roku 1875 bola zriadená i druhá učiteľská stanica a vznikli dve učebne. Vyučovalo sa doobeda i poobede.

Asi v roku 1885 sa v škole používali učebnice s jedným riadkom slovenským a druhým maďarským. Od roku 1907 až do roku 1918 sa vyučovalo len v maďarskej reči.

Od roku 1856 – 1897 pôsobili na škole títo vyučujúci:

Ján Blažíček, Anton Reicher, Martin Niky, Pavol Karaba, Martin Vitkovič, Anton Reizner, Ján Šparánek, František Šronk, Ernst Beganyi, Ferdinand Vaculík, Ján Pilusek, Štefan Jalč, Michal Šronk, Gabriela Bojkovská, Alexander Ponec.

V roku 1897 nastúpil ako organista učiteľ Anton Liebenberger, ktorý bol na škole až do 1. októbra 1927. Jeho kolegyňou bola Margita Šišková až do 31. augusta 1937, keď

odišla do dôchodku.

Ďalší učitelia, ktorí pôsobili v škole v rokoch 1927 – 1940: Viktor Horváth, Ján Žák,

Karolína Horváthová, Jozef Mračka, Michal Siegel, Terézia Kášová, Anna Bačíková,

Michal Galbavý, Mária Rajecká – Bandlerová.

Od 1. septembra 1940 pôsobil na škole ako riaditeľ a organista Ladislav Čimo.

V roku 1948 sa stal riaditeľom Jozef Schvarz, ktorý bol dňa 31. 08. 1950 zo školských služieb prepustený. Po J. Schvarzovi bola do funkcie riaditeľky poverená Helena Fazekašová, ktorá v tejto funkcii zotrvala až do 31. júla 1974, keď odišla do starobného dôchodku / okrem šk. roku 1960-1961, 1961-1962 kedy bol riaditeľom Jaroslav Macháček/. V školských službách pracovala 37 rokov.

Školský rok 1958 – 1959 sa začal 1. 9. s počtom žiakov 117 a s týmto zadelením do tried: I. triedu tvoril samostatný ročník s počtom žiakov 25. vyučovala v nej Helena Fazekašová.

 1. triedu tvoril 2. a 3. ročník s počtom žiakov 40, vyučovala v nej Jaroslava Bulíková.

 2. triedu tvoril 4. a 5. ročník s počtom žiakov 52, vyučovala v nej Margita Jankovičová – Veselá.

Školský rok 1959 – 1960 sa začal s počtom žiakov 127, ale už v štyroch triedach.

Učiteľský zbor doplnil v štvrtej triede Jaroslav Macháček.

V školskom roku 1960 -1961 bola už tunajšia škola 5 - triedna s počtom 123 žiakov.

V organizácii šk. roku 1966 – 1967 nastala zmena. Z päťtriednej školy sa stala trojtriedna s počtom žiakov 87. Z učiteľov zostali na škole : Helena Fazekašová, riad. školy, Jana Krchňavá, učiteľka a Emanuel Školek, učiteľ. V šk. roku 1970/71 to bolo už len 66 žiakov.

Školský rok 1974 – 75 bol o to radostnejší, že sa začalo vyučovať v novej budove školy.

V tomto školskom roku boli v škole tri triedy so žiakmi 1. - 5. ročníka. Vyučujúcimi boli

p. riad. Jana Krchňavá, p. uč. H. Velická a p. uč. Ľ. Komárková. V škole bolo zriadené jedno oddelenie školskej družiny s p. vychovávateľkou J. Ďorďovičovou.

Už o štyri roky neskôr, v šk. roku 1978/1979 bola škola dvojtriedna so žiakmi 1. - 4. ročníka.

Vyučujúcimi boli : p. Krchňavá, p. Velická a v školskej družine p. M. Bilková.

Po odchode do dôchodku p. J. Krchňavej sa v šk. roku 1989/1990 stala riaditeľkou školy a zároveň triednou učiteľkou 1. a 3. ročníka p. Hedviga Velická. Triednou učiteľkou v 2. a 4. ročníku bola p. Agnesa Dulanská.V škole boli zriadené dve oddelenia školskej družiny,

v ktorých pracovali p. vychovávateľky: A. Jurkovičová a V. Provazníková.

V šk. roku 1996/1997 odišla do dôchodku p. riad. H. Velická a novým riaditeľom sa stal p. Vladimír Zechel, ktorý na tomto poste pobudol len do 1. novembra 1996 tj. 2 mesiace.

Od 1. novembra 1996 vykonáva túto funkciu PaedDr. V. Provazníková.

V tomto šk. roku bolo v škole 28 žiakov, z toho 14 chlapcov a 14 dievčat.

V šk. roku 2000/2001 boli zriadené tri triedy:

 1. trieda, 1. ročník, 15 žiakov / tr.uč. Viera Provazníková /

 2. trieda, 2. ročník, 13 žiakov / tr. uč. Martina Oravcová /

 3. trieda, 3. a 4. ročník, 14 žiakov / tr. uč. Iveta Konyariková. V školskom klube detí pracovala p. vychovávateľka Justína Viteková. Od šk. roku 2003/2004 je škola dvojtriedna s počtom žiakov 24 a s jedným oddelením školského klubu detí.
  Vyučujúce: PaedDr. Viera Provazníková a Mgr. Iveta Konyariková.
  Od šk. roku 2012/2013 pracuje v ŠKD p. vychovávateľka Katarína Sokolíková.

  V školskom roku 2018/2019 vystriedala pani Sokolíkovú pani vychovávateľka Dana Hlavatá.
   


 

/ zo školskej kroniky /