Rada školy

Rada školy pri ZŠ Plavecký Mikuláš bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa: 28. 11. 2016.
Funkčné obdobie začalo dňom: 28. 11. 2016 na obdobie 4 rokov.
Rada školy má 5 členov z radov pedagogických i nepedagogických zamestnancov,  rodičov základnej školy a  obecného zastupiteľstva.

Predseda:  Mgr.  Iveta Konyariková

Členovia:

Monika Jarábková
Martin Varga
Ing. Jana Válková
Ladislav Klíma